تعمیر بلندگو سوخته

تعمیر بلندگو سوخته تعمیر باند و بلندگو توسط  کریم سیستم کریم سیستم از تعمیراتی های با تجربه باند و بلندگو می باشد همینطور پخش باند رادیو ضبط و پخش ضبط و…می باشد معمولا تعمیر هایی که توسط تیم کریم سیستم انجام می شود یک روزه تعمیرو تحویل مالک ان ها می گردد ت – تعمیر ضبط […]